ایران
ادمی را ادمیت لازم است هم وطن عزیز ما همه از خون اریایی هستیم و این بازی وسیله ای برای دور هم بودنست طبیعت ما اینجا مهربانیست...
Last updated 3 years ago
40979
Trophies
3800
Required Trophies
5056
Donations/week
0
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
12
4946
0
Member
Unknown
#2
12
4623
446
Leader
Unknown
#3
11
4383
34
Co-leader
Unknown
#4
12
4372
285
Co-leader
Unknown
#5
12
4348
274
Member
Unknown
#6
11
4310
306
Elder
Unknown
#7
11
4250
193
Co-leader
Unknown
#8
11
4245
113
Elder
Unknown
#9
11
4245
20
Elder
Unknown
#10
10
4227
0
Member
Unknown
#11
12
4219
0
Member
Unknown
#12
11
4128
74
Member
Unknown
#13
11
4067
0
Member
Unknown
#14
11
4023
347
Elder
Unknown
#15
12
4001
282
Elder
Unknown
#16
yas
11
4000
0
Member
Unknown
#17
10
3978
64
Member
Unknown
#18
rez
10
3976
234
Member
Unknown
#19
10
3962
10
Member
Unknown
#20
11
3942
0
Member
Unknown
#21
12
3931
356
Co-leader
Unknown
#22
10
3927
58
Member
Unknown
#23
11
3864
0
Member
Unknown
#24
10
3804
0
Member
Unknown
#25
Ali
11
3798
0
Member
Unknown
#26
11
3798
68
Member
Unknown
#27
10
3788
72
Member
Unknown
#28
10
3767
0
Member
Unknown
#29
10
3760
0
Member
Unknown
#30
12
3726
380
Elder
Unknown
#31
11
3695
0
Member
Unknown
#32
10
3672
0
Member
Unknown
#33
10
3661
0
Elder
Unknown
#34
9
3653
102
Member
Unknown
#35
11
3646
266
Elder
Unknown
#36
10
3645
0
Member
Unknown
#37
10
3644
0
Member
Unknown
#38
MHF
10
3638
0
Member
Unknown
#39
10
3601
0
Member
Unknown
#40
10
3576
0
Member
Unknown
#41
10
3516
122
Member
Unknown
#42
10
3505
567
Elder
Unknown
#43
10
3456
56
Member
Unknown
#44
10
3455
0
Member
Unknown
#45
9
3434
8
Member
Unknown
#46
10
3414
0
Elder
Unknown
#47
11
3411
0
Member
Unknown
Clan War Trophies