منو تو
دوتا قانون مهم کلنمون :اول اینکه مودب باشین دوم حتمن فعال باشین .رک پرنکنی و وار شرکت نکنی شک نکن کیکی🙃مقامم به موقعش داده میشه
Last updated 3 months ago
33460
Trophies
2000
Required Trophies
10280
Donations/week
660
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
11
4217
459
Elder
#2
11
4110
104
Elder
#3
12
4085
745
Leader
#4
12
4051
331
Co-leader
#5
11
4044
282
Co-leader
#6
12
4001
378
Co-leader
#7
10
3973
68
Elder
#8
9
3953
306
Co-leader
#9
10
3800
128
Member
#10
10
3588
502
Co-leader
#11
10
3489
1020
Co-leader
#12
10
3440
10
Member
#13
10
3401
87
Elder
#14
10
3352
91
Elder
#15
9
3223
310
Elder
#16
10
3137
1108
Elder
#17
9
3069
185
Elder
#18
8
3014
30
Member
#19
9
3004
133
Elder
#20
8
2973
158
Co-leader
#21
10
2920
418
Elder
#22
10
2783
273
Elder
#23
8
2771
16
Member
#24
9
2621
58
Elder
#25
8
2485
50
Member
#26
9
2479
102
Member
#27
8
2426
184
Elder
#28
9
2370
10
Member
#29
7
2353
78
Member
#30
8
2342
59
Elder
#31
9
2321
374
Elder
#32
84
8
2315
299
Elder
#33
9
2306
144
Member
#34
8
2210
110
Member
#35
8
2190
126
Member
#36
8
2176
258
Elder
#37
8
2140
70
Member
#38
8
2117
44
Member
#39
mm
8
2116
87
Member
#40
9
2077
132
Member
#41
9
2034
72
Member
#42
9
2004
158
Member
#43
9
1960
128
Member
#44
7
1797
0
Member
#45
6
1406
31
Member
Clan War Trophies