نهاوند سیتی
د بابا نوکرتم آدم که واسه رفیقاش قانون نمیزاره. . . . بیا تو خوش اومدی تاسیس : 94.12.18
May only be updated in 14 minutes
Last updated 1 second ago
12909
Trophies
0
Required Trophies
0
Donations/week
895
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
28
4194
0
Member
3mos
Last Seen
#2
13
1302
0
Member
1w
Last Seen
#3
Rex
10
1193
0
Member
11mos
Last Seen
#4
3
156
0
Member
2mos
Last Seen
#5
7
1698
0
Member
1yr
Last Seen
#6
1
0
0
Member
2yrs
Last Seen
#7
6
1000
0
Member
2yrs
Last Seen
#8
6
956
0
Member
2yrs
Last Seen
#9
8
3150
0
Member
2yrs
Last Seen
#10
6
1007
0
Member
2yrs
Last Seen
#11
7
1659
0
Member
2yrs
Last Seen
#12
2
55
0
Member
3yrs
Last Seen
#13
7
1678
0
Member
3yrs
Last Seen
#14
7
1208
0
Member
3yrs
Last Seen
#15
4
1121
0
Member
3yrs
Last Seen
#16
10
4206
0
Member
3yrs
Last Seen
#17
4
449
0
Member
3yrs
Last Seen
#18
4
345
0
Member
3yrs
Last Seen
#19
4
778
0
Member
3yrs
Last Seen
#20
6
1137
0
Member
3yrs
Last Seen
#21
4
137
0
Member
3yrs
Last Seen
#22
3
330
0
Member
3yrs
Last Seen
#23
4
138
0
Member
3yrs
Last Seen
#24
3
381
0
Member
3yrs
Last Seen
#25
3
284
0
Member
3yrs
Last Seen
#26
2
0
0
Member
3yrs
Last Seen
#27
2
0
0
Member
3yrs
Last Seen
#28
ana
10
3867
0
Member
3yrs
Last Seen
#29
2
30
0
Member
3yrs
Last Seen
#30
8
3739
0
Member
3yrs
Last Seen
#31
5
552
0
Member
3yrs
Last Seen
#32
5
1054
0
Member
3yrs
Last Seen
#33
3
172
0
Member
3yrs
Last Seen
#34
5
1062
0
Member
3yrs
Last Seen
#35
8
2910
0
Member
3yrs
Last Seen
#36
5
825
0
Member
3yrs
Last Seen
#37
7
1219
0
Member
4yrs
Last Seen
#38
7
1370
0
Member
4yrs
Last Seen
#39
9
2421
0
Member
5yrs
Last Seen
#40
5
909
0
Member
5yrs
Last Seen
#41
4
411
0
Member
5yrs
Last Seen
#42
5
1027
0
Member
5yrs
Last Seen
#43
4
512
0
Member
5yrs
Last Seen
#44
8
1978
0
Member
5yrs
Last Seen
Clan War Trophies