Hà Nội
Clan Hà Nội — Tiêu chí: Vui vẻ, Hoà đồng, Đoàn kết vì một clan Phát triển vững bền. Group Fb: Clash Royale Hà Nội Lầy Lội.
Last updated 1 month ago
51506
Trophies
5000
Required Trophies
8762
Donations/week
3170
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
5658
0
Elder
1mo
Last Seen
#2
13
5453
70
Elder
1mo
Last Seen
#3
13
5399
574
Elder
1mo
Last Seen
#4
13
5385
164
Elder
1mo
Last Seen
#5
12
5308
218
Elder
1mo
Last Seen
#6
13
5305
277
Elder
1mo
Last Seen
#7
13
5295
953
Co-leader
1mo
Last Seen
#8
13
5279
578
Leader
1mo
Last Seen
#9
13
5258
274
Elder
1mo
Last Seen
#10
13
5258
740
Co-leader
1mo
Last Seen
#11
13
5241
389
Elder
1mo
Last Seen
#12
13
5237
456
Co-leader
1mo
Last Seen
#13
13
5200
469
Elder
1mo
Last Seen
#14
13
5188
38
Elder
1mo
Last Seen
#15
13
5138
98
Co-leader
1mo
Last Seen
#16
13
5116
184
Elder
1mo
Last Seen
#17
13
5113
126
Co-leader
1mo
Last Seen
#18
13
5101
210
Elder
1mo
Last Seen
#19
13
5093
0
Member
1mo
Last Seen
#20
13
5089
34
Member
1mo
Last Seen
#21
13
5066
389
Elder
1mo
Last Seen
#22
12
5062
72
Elder
1mo
Last Seen
#23
13
5057
160
Elder
1mo
Last Seen
#24
AoI
13
5046
87
Elder
1mo
Last Seen
#25
13
5025
0
Elder
1mo
Last Seen
#26
12
5016
71
Elder
1mo
Last Seen
#27
13
5006
394
Elder
1mo
Last Seen
#28
13
4980
739
Co-leader
1mo
Last Seen
#29
13
4960
50
Elder
1mo
Last Seen
#30
13
4936
84
Elder
1mo
Last Seen
#31
13
4915
118
Elder
1mo
Last Seen
#32
11
4907
192
Elder
1mo
Last Seen
#33
13
4771
194
Elder
1mo
Last Seen
#34
13
4766
20
Elder
1mo
Last Seen
#35
13
4742
104
Co-leader
1mo
Last Seen
#36
13
4699
0
Elder
1mo
Last Seen
#37
11
4689
0
Member
1mo
Last Seen
#38
12
4651
0
Elder
1mo
Last Seen
#39
9
4572
0
Member
1mo
Last Seen
#40
10
4445
132
Member
1mo
Last Seen
#41
12
4384
10
Elder
1mo
Last Seen
#42
13
4179
0
Elder
1mo
Last Seen
#43
13
4121
0
Elder
1mo
Last Seen
#44
13
4089
0
Co-leader
1mo
Last Seen
#45
13
4013
0
Elder
1mo
Last Seen
#46
13
4010
52
Elder
1mo
Last Seen
#47
13
4001
0
Member
2mos
Last Seen
#48
13
4001
0
Member
2mos
Last Seen
#49
13
4001
0
Member
2mos
Last Seen
#50
10
276
0
Member
1mo
Last Seen
Clan War Trophies