عشقم ایران
سلام به کلن خودتان خوش آمدید رک پر کنید فش دادن ⚌کیک صندوق کلن را پر کنید با تشکر از لیدر کسی بیاد کلن مقام داده میشود....
Last updated 1 year ago
34318
Trophies
2600
Required Trophies
1000
Donations/week
876
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
11
4137
104
Elder
#2
11
4050
91
Elder
#3
11
4047
98
Co-leader
#4
11
3891
122
Leader
#5
10
3843
0
Elder
#6
11
3598
0
Elder
#7
9
3519
76
Elder
#8
9
3486
18
Elder
#9
10
3480
0
Elder
#10
10
3477
0
Elder
#11
9
3426
0
Elder
#12
10
3414
8
Elder
#13
11
3356
0
Co-leader
#14
10
3354
0
Elder
#15
10
3325
0
Elder
#16
10
3322
0
Elder
#17
10
3313
0
Elder
#18
10
3311
0
Elder
#19
10
3246
0
Elder
#20
10
3178
0
Elder
#21
10
3145
92
Elder
#22
9
3133
72
Elder
#23
9
3131
0
Elder
#24
9
3045
0
Elder
#25
9
3027
12
Elder
#26
9
3023
8
Elder
#27
10
3019
0
Elder
#28
9
3010
0
Elder
#29
8
3010
0
Elder
#30
9
3002
0
Elder
#31
10
2992
0
Elder
#32
10
2962
60
Elder
#33
9
2955
0
Elder
#34
9
2916
0
Elder
#35
9
2882
0
Elder
#36
10
2876
0
Elder
#37
10
2873
46
Elder
#38
9
2872
0
Elder
#39
8
2847
0
Elder
#40
9
2802
0
Elder
#41
9
2770
0
Elder
#42
9
2755
0
Elder
#43
9
2727
30
Elder
#44
9
2704
78
Elder
#45
10
2690
0
Elder
#46
8
2674
28
Elder
#47
9
2662
0
Elder
#48
8
2224
0
Elder
#49
9
2120
46
Elder
Clan War Trophies