Platin Bananen
⚔️Banana Warriors ⚔️5 Clans💎 Gemeinschaft 💯Zusammenhalt💎 ClanWars☠️Twitch☠️https:// discord.me/bananawarriors ☠️cr-api.com☠️
Last updated 5 days ago
War Season 20
6 days 1 hour ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
42
34
56
9720
+134
42
#2
36
28
47
7026
+78
36
#4
40
22
41
6783
-28
39
#5
41
16
22
3015
-84
38
War Season 20
1 week 1 day ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
48
43
84
13773
+143
49
#2
49
42
81
9569
+92
48
#3
49
38
59
8478
+13
47
#4
49
31
49
9586
-19
42
#5
46
25
37
5887
-75
41
War Season 19
1 week 3 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
37
31
52
9605
+131
37
#2
34
24
45
5809
+74
36
#3
36
19
33
3805
-6
35
#4
35
17
27
3344
-33
37
#5
34
15
24
3006
-85
36
War Season 19
1 week 5 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
39
28
43
9474
+128
39
#2
35
27
47
8168
+77
39
#3
37
22
39
5941
-3
38
#4
39
20
40
3423
-30
39
#5
37
17
25
3356
-83
38
War Season 19
2 weeks 2 hours ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
38
29
49
9346
+129
37
#2
38
20
41
4173
+70
39
#3
38
19
31
3152
-6
38
#4
37
15
28
3042
-35
39
#5
36
13
20
2974
-87
38
War Season 19
2 weeks 2 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
45
37
71
9217
+137
38
#2
48
37
69
10538
+87
48
#3
47
35
56
3867
+10
44
#4
48
29
40
4272
-21
38
#5
46
24
39
3202
-76
38
War Season 19
2 weeks 4 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
45
33
62
9080
+133
43
#2
45
31
62
3190
+81
45
#3
45
31
51
4255
+6
45
#4
45
27
49
3980
-23
39
#5
44
27
45
3857
-73
45
War Season 19
2 weeks 6 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
46
34
56
8947
+134
42
#2
45
31
49
3109
+81
45
#3
46
29
49
5596
+4
44
#4
46
29
44
3355
-21
46
#5
45
16
26
3516
-84
43
War Season 18
3 weeks 3 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
42
35
53
8813
+135
44
#2
36
25
32
7424
+75
44
#3
40
22
39
5848
-3
35
#4
43
21
33
3072
-29
38
#5
40
14
27
2965
-86
44
War Season 18
3 weeks 5 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
46
38
54
9719
+138
46
#2
46
36
58
8678
+86
47
#3
46
27
45
5300
+2
46
#4
44
23
33
3035
-27
43
#5
46
16
30
2965
-84
45