vietnam boss
tuyển a e card đủ mạnh để đánh war, tham gia war đầy đủ để thúc đẩy clan ngày một vững vàng 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Last updated 5 days ago
War Season 65
Created 2020-10-19 08:14:16
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
3180
50000
3956
#2
3180
50000
0
#3
3180
50000
0
#4
3180
50000
0
#5
3180
50000
0
War Season 65
Created 2020-10-12 08:08:02
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
3180
50000
3971
#2
3180
50000
3921
#3
3180
50000
3954
#4
3180
50000
0
#5
3180
50000
0
War Season 64
Created 2020-10-05 09:50:04
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
3000
113557
0
#2
3000
110002
0
#3
3000
53287
0
#4
3000
45671
0
#5
3000
570
950
War Season 64
Created 2020-09-28 09:50:04
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
3000
50000
0
#2
3000
50000
3993
#3
3000
50000
3954
#4
3000
50000
4086
#5
3000
6241
0
War Season 64
Created 2020-09-21 09:50:04
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
3040
50000
0
#2
3020
50000
3945
#3
2980
50000
3900
#4
2990
50000
3948
#5
2960
23194
0
War Season 64
Created 2020-09-14 13:19:27
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
3000
50000
4419
#2
3000
50000
4312
#3
3000
50000
7872
#4
3000
50000
3912
#5
3000
48650
3984
War Season 64
Created 2020-09-07 09:50:02
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
3000
50000
3953
#2
3000
50000
3908
#3
3000
50000
4072
#4
3000
50000
3931
#5
3000
50000
3910