ارتش امام زمان
⏰تاریخ ساخت 27 بهمن 1394💥از دیروز تا امروز دلیل موندگاریمون رفاقت بود و هست تو هر شرایطی پشت هم بودیم قدر رفیقای خوبتون بدونید❤
Last updated 2 days ago
53452
Trophies
4900
Required Trophies
28194
Donations/week
10383
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
#1
13
5806
630
Leader
#2
13
5749
146
Co-leader
#3
13
5722
98
Co-leader
#4
13
5635
298
Elder
#5
13
5596
30
Co-leader
#6
13
5532
450
Co-leader
#7
13
5502
891
Co-leader
#8
13
5501
1060
Co-leader
#9
Ali
13
5400
564
Elder
#10
13
5320
284
Elder
#11
13
5317
774
Elder
#12
13
5315
80
Elder
#13
13
5252
161
Co-leader
#14
13
5247
842
Elder
#15
13
5246
174
Elder
#16
13
5229
20
Elder
#17
13
5218
624
Elder
#18
13
5212
316
Elder
#19
13
5207
316
Elder
#20
13
5206
506
Co-leader
#21
13
5202
350
Co-leader
#22
13
5136
116
Elder
#23
13
5126
1208
Elder
#24
13
5122
96
Member
#25
13
5122
384
Member
#26
13
5116
108
Member
#27
13
5109
58
Elder
#28
13
5088
10
Member
#29
13
5069
430
Co-leader
#30
13
5057
384
Member
#31
13
5056
130
Member
#32
13
5047
402
Elder
#33
12
5045
556
Elder
#34
12
5045
66
Member
#35
13
5039
148
Member
#36
13
5030
404
Member
#37
13
4999
1002
Elder
#38
13
4996
58
Elder
#39
13
4993
10
Member
#40
13
4957
98
Co-leader
#41
me
13
4952
886
Elder
#42
12
4938
518
Elder
#43
13
4933
235
Member
#44
13
4932
47
Member
#45
13
4916
178
Co-leader
#46
12
4907
348
Elder
#47
13
4904
10
Elder
#48
13
4850
6
Member
#49
13
4696
40
Co-leader
Clan War Trophies