دختر فقط عشق
لطفا ادب و احترام را نگه دارید...در جنگ های قبیله ای شرکت کنید و درخواست مقام نکنین به با مراما مقام داده میشه✋🙏
Last updated 6 months ago
20688
Trophies
800
Required Trophies
1528
Donations/week
184
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
#1
10
3902
93
Co-leader
#2
10
3629
80
Co-leader
#3
9
3565
0
Member
#4
10
3350
0
Co-leader
#5
9
3229
67
Co-leader
#6
10
3139
54
Elder
#7
9
2406
72
Co-leader
#8
9
2390
324
Co-leader
#9
7
2350
0
Elder
#10
8
2329
245
Co-leader
#11
9
2237
0
Elder
#12
8
2157
53
Elder
#13
8
2019
170
Elder
#14
8
2002
0
Elder
#15
8
1927
0
Leader
#16
8
1882
10
Elder
#17
8
1711
0
Elder
#18
raz
5
1623
0
Elder
#19
7
1500
0
Elder
#20
A.M
6
1468
10
Elder
#21
6
1257
0
Elder
#22
6
1214
40
Elder
#23
6
1210
0
Elder
#24
6
1177
64
Co-leader
#25
6
857
10
Elder
#26
...
5
705
30
Elder
#27
4
696
0
Elder
#28
6
580
40
Elder