नेपाल
नेपालका सबै नेपाली सदस्यहरुलाई स्वागत छ।दान, युद्ध, सक्रियता हुनु पर्छ।नेपाल २०२० मा भ्रमण गर्नुहोस्।नेपाल क्लानमा स्वागत छ।
Last updated 5 days ago
56980
Trophies
5300
Required Trophies
17911
Donations/week
4590
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
6515
142
Co-leader
5d
Last Seen
#2
13
6218
528
Co-leader
5d
Last Seen
#3
13
6044
1358
Co-leader
5d
Last Seen
#4
13
6000
78
Co-leader
5d
Last Seen
#5
13
5945
301
Co-leader
5d
Last Seen
#6
13
5914
426
Co-leader
5d
Last Seen
#7
13
5887
10
Elder
6d
Last Seen
#8
13
5864
48
Co-leader
5d
Last Seen
#9
13
5795
10
Elder
5d
Last Seen
#10
12
5755
650
Co-leader
5d
Last Seen
#11
13
5744
0
Elder
5d
Last Seen
#12
13
5702
656
Elder
5d
Last Seen
#13
13
5676
192
Elder
5d
Last Seen
#14
13
5666
578
Co-leader
5d
Last Seen
#15
13
5634
1075
Elder
5d
Last Seen
#16
13
5626
890
Elder
5d
Last Seen
#17
12
5613
208
Elder
6d
Last Seen
#18
13
5574
418
Elder
5d
Last Seen
#19
13
5553
119
Elder
5d
Last Seen
#20
12
5543
242
Elder
5d
Last Seen
#21
12
5533
240
Co-leader
5d
Last Seen
#22
12
5517
226
Elder
5d
Last Seen
#23
12
5511
744
Co-leader
5d
Last Seen
#24
12
5472
42
Member
5d
Last Seen
#25
12
5468
97
Member
5d
Last Seen
#26
12
5441
124
Elder
5d
Last Seen
#27
13
5430
214
Leader
5d
Last Seen
#28
13
5430
94
Member
5d
Last Seen
#29
12
5428
406
Elder
5d
Last Seen
#30
12
5408
36
Member
5d
Last Seen
#31
12
5402
20
Member
5d
Last Seen
#32
aba
13
5395
708
Co-leader
5d
Last Seen
#33
ABR
12
5355
277
Co-leader
5d
Last Seen
#34
12
5342
282
Member
5d
Last Seen
#35
11
5312
0
Member
6d
Last Seen
#36
12
5306
393
Elder
5d
Last Seen
#37
12
5280
233
Member
5d
Last Seen
#38
12
5269
18
Member
6d
Last Seen
#39
12
5264
553
Elder
5d
Last Seen
#40
12
5237
250
Co-leader
5d
Last Seen
#41
12
5199
399
Elder
5d
Last Seen
#42
12
5192
56
Member
6d
Last Seen
#43
jas
12
5173
332
Elder
5d
Last Seen
#44
11
5121
960
Elder
5d
Last Seen
#45
12
5074
0
Member
6d
Last Seen
#46
cva
13
5069
0
Elder
2w
Last Seen
#47
11
5007
703
Elder
5d
Last Seen
Clan War Trophies