Kurd eSports™
ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ:- ᴋᴜʀᴅ ᴇsᴏᴘʀᴛs™ - ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴs ᴀʀᴇ ᴄᴏᴍɪɴɢ - ᴘʟᴀʏ ᴀʟʟ ᴡᴀʀ - ʙᴇ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ - ʀᴇsᴘᴇᴄᴛ ғᴏʀ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢs -10/12/2021 :( 🖤 ):
Last updated 1 month ago
66866
Trophies
6300
Required Trophies
8735
Donations/week
1735
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
50
7500
654
Leader
1mo
Last Seen
#2
50
7375
18
Elder
1mo
Last Seen
#3
50
7145
208
Elder
1mo
Last Seen
#4
49
7089
0
Co-leader
1mo
Last Seen
#5
44
7033
134
Elder
1mo
Last Seen
#6
50
7000
490
Elder
1mo
Last Seen
#7
48
6831
393
Elder
1mo
Last Seen
#8
50
6780
20
Elder
1mo
Last Seen
#9
46
6740
146
Elder
1mo
Last Seen
#10
50
6659
280
Elder
1mo
Last Seen
#11
50
6615
140
Elder
1mo
Last Seen
#12
50
6599
178
Elder
1mo
Last Seen
#13
45
6578
172
Elder
1mo
Last Seen
#14
46
6564
156
Elder
1mo
Last Seen
#15
48
6542
774
Elder
1mo
Last Seen
#16
48
6528
28
Elder
1mo
Last Seen
#17
48
6527
50
Elder
1mo
Last Seen
#18
44
6512
217
Elder
1mo
Last Seen
#19
50
6503
362
Elder
1mo
Last Seen
#20
43
6500
167
Elder
1mo
Last Seen
#21
42
6500
180
Elder
1mo
Last Seen
#22
45
6457
130
Elder
1mo
Last Seen
#23
50
6412
172
Elder
1mo
Last Seen
#24
50
6408
117
Elder
1mo
Last Seen
#25
36
6349
0
Elder
1mo
Last Seen
#26
43
6321
279
Elder
1mo
Last Seen
#27
42
6320
82
Elder
1mo
Last Seen
#28
42
6319
202
Elder
1mo
Last Seen
#29
47
6316
0
Elder
1mo
Last Seen
#30
50
6279
236
Elder
1mo
Last Seen
#31
41
6248
0
Elder
1mo
Last Seen
#32
49
6229
154
Elder
1mo
Last Seen
#33
40
6227
150
Elder
1mo
Last Seen
#34
41
6224
127
Elder
1mo
Last Seen
#35
49
6217
194
Elder
1mo
Last Seen
#36
47
6202
96
Elder
1mo
Last Seen
#37
46
6190
68
Elder
1mo
Last Seen
#38
50
6147
178
Elder
1mo
Last Seen
#39
42
6121
64
Co-leader
1mo
Last Seen
#40
40
6105
0
Elder
1mo
Last Seen
#41
48
6095
96
Elder
1mo
Last Seen
#42
43
6073
178
Elder
1mo
Last Seen
#43
43
6060
261
Co-leader
1mo
Last Seen
#44
42
6056
105
Elder
1mo
Last Seen
#45
35
6052
34
Elder
1mo
Last Seen
#46
41
6052
112
Elder
1mo
Last Seen
#47
43
5900
155
Elder
1mo
Last Seen
#48
36
5763
16
Elder
1mo
Last Seen
#49
ibo
36
5708
144
Elder
1mo
Last Seen
Clan War Trophies