Makaras Academy
Cantera oficial de @MakaraseSports🐊PB : 5200🏆Twitter @Makaras_Academy R49
Last updated 1 day ago
War Season 28
5 days 12 hours ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
26
19
26
10092
+119
24
#2
26
18
33
7159
+68
25
#3
25
16
29
4181
-9
24
#4
24
14
23
2968
-36
25
#5
18
3
5
3032
-97
26
War Season 28
1 week 19 hours ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
25
19
34
5108
+119
22
#2
25
17
31
11959
+67
25
#3
23
13
21
3326
-12
23
#4
25
9
19
6354
-41
25
#5
22
4
9
3129
-96
25
War Season 28
1 week 3 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
26
14
25
5802
+114
26
#2
25
13
20
4192
+63
23
#3
23
11
14
4851
-14
26
#4
24
9
15
3224
-41
25
#5
20
3
8
3225
-97
25
War Season 28
1 week 5 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
29
19
35
3633
+119
29
#2
25
12
20
3321
+62
28
#3
26
10
19
3412
-15
27
#4
25
9
20
3484
-41
29
#5
23
7
10
3322
-93
29
War Season 28
2 weeks 18 hours ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
27
16
31
4003
+116
28
#2
26
15
28
5238
+65
28
#3
28
12
25
3415
-13
29
#4
26
10
15
2973
-40
29
#5
25
4
5
3415
-96
29
War Season 28
2 weeks 3 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
22
14
29
3198
+114
20
#2
22
11
18
3077
+61
22
#3
18
7
8
3049
-18
18
#4
20
6
11
3025
-44
22
#5
14
2
4
3511
-98
20
War Season 27
3 weeks 2 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
22
11
14
3561
+111
21
#2
22
10
14
5943
+60
21
#3
22
6
14
3059
-19
22
#4
20
4
7
3067
-46
21
#5
17
0
1
3609
-100
22
War Season 27
3 weeks 6 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
26
16
26
3545
+116
27
#2
28
14
22
9400
+64
27
#3
26
9
20
3035
-16
25
#4
24
6
7
3086
-44
27
#5
23
1
1
3709
-99
28
War Season 27
4 weeks 1 day ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
21
11
19
3699
+111
20
#2
19
11
16
3086
+61
21
#3
18
10
19
4137
-15
20
#5
18
3
7
3808
-97
21
War Season 27
1 month 1 day ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
30
21
38
12774
+121
30
#2
29
14
23
4841
+64
29
#3
28
11
15
3261
-14
30
#4
28
8
11
2984
-42
28
#5
21
3
4
3905
-97
28