صاعقه
سلام به همگی این درش روبه همه بازه. اینجا باید وار بزنید و رک پر کنید.با اینکه این دو تا مهم ولی ملاک کلن فعالیت و ادبه😊
Last updated 1 year ago
37040
Trophies
3300
Required Trophies
1740
Donations/week
615
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
11
4625
88
Co-leader
1yr
Last Seen
#2
10
4356
118
Elder
1yr
Last Seen
#3
11
4344
112
Co-leader
1yr
Last Seen
#4
10
4317
0
Leader
1yr
Last Seen
#5
10
4255
0
Elder
1yr
Last Seen
#6
10
4193
246
Elder
1yr
Last Seen
#7
10
4110
46
Co-leader
1yr
Last Seen
#8
10
3953
0
Co-leader
1yr
Last Seen
#9
11
3953
6
Elder
1yr
Last Seen
#10
10
3821
38
Elder
1yr
Last Seen
#11
11
3779
0
Elder
1yr
Last Seen
#12
9
3680
5
Elder
1yr
Last Seen
#13
9
3666
94
Elder
1yr
Last Seen
#14
10
3632
50
Elder
1yr
Last Seen
#15
10
3607
20
Co-leader
1yr
Last Seen
#16
9
3601
0
Member
1yr
Last Seen
#17
10
3584
0
Co-leader
1yr
Last Seen
#18
9
3456
0
Elder
1yr
Last Seen
#19
10
3454
0
Co-leader
1yr
Last Seen
#20
10
3445
40
Elder
1yr
Last Seen
#21
10
3342
0
Elder
1yr
Last Seen
#22
10
3309
0
Elder
1yr
Last Seen
#23
8
3259
108
Elder
1yr
Last Seen
#24
10
3179
104
Elder
1yr
Last Seen
#25
10
3176
48
Co-leader
1yr
Last Seen
#26
11
3158
0
Elder
1yr
Last Seen
#27
10
3157
0
Elder
1yr
Last Seen
#28
10
3104
0
Elder
1yr
Last Seen
#29
9
3076
20
Elder
1yr
Last Seen
#30
10
3007
70
Co-leader
1yr
Last Seen
#31
8
3000
28
Elder
1yr
Last Seen
#32
9
2917
0
Elder
1yr
Last Seen
#33
9
2897
70
Elder
1yr
Last Seen
#34
8
2897
0
Elder
1yr
Last Seen
#35
9
2854
20
Member
1yr
Last Seen
#36
8
2817
0
Elder
1yr
Last Seen
#37
10
2728
0
Elder
1yr
Last Seen
#38
8
2710
0
Elder
1yr
Last Seen
#39
9
2706
0
Elder
1yr
Last Seen
#40
7
2705
0
Co-leader
1yr
Last Seen
#41
9
2700
20
Elder
1yr
Last Seen
#42
8
2690
88
Co-leader
1yr
Last Seen
#43
8
2600
0
Elder
1yr
Last Seen
#44
9
2463
0
Elder
1yr
Last Seen
#45
8
2232
137
Co-leader
1yr
Last Seen
#46
6
1758
0
Co-leader
1yr
Last Seen
#47
9
1711
40
Co-leader
1yr
Last Seen
Clan War Trophies