تنها ترین تنها.
خوش اومدید.اینجا فقط 3 قانون داره ک نباس زیر پا گزاشت.1 فعال بودن.2 رک پر کردن.3وار زدن.امیدوارم لحظات خوبی داشته باشید.🇮🇷💪
Last updated 1 month ago
44088
Trophies
3800
Required Trophies
10016
Donations/week
2394
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
#1
13
5336
1483
Co-leader
#2
12
5053
544
Co-leader
#3
13
4752
907
Co-leader
#4
12
4685
0
Co-leader
#5
12
4624
188
Leader
#6
11
4570
18
Member
#7
12
4500
398
Member
#8
12
4496
265
Elder
#9
11
4489
56
Member
#10
12
4486
378
Member
#11
12
4469
48
Elder
#12
11
4454
301
Elder
#13
12
4349
28
Elder
#14
12
4343
550
Co-leader
#15
12
4341
70
Member
#16
11
4337
230
Co-leader
#17
11
4330
98
Co-leader
#18
ali
11
4318
58
Elder
#19
11
4309
89
Member
#20
11
4290
403
Elder
#21
12
4248
351
Member
#22
ali
11
4234
48
Member
#23
11
4220
0
Member
#24
12
4214
20
Member
#25
11
4213
0
Member
#26
11
4201
0
Elder
#27
11
4189
356
Elder
#28
12
4175
18
Co-leader
#29
11
4169
116
Member
#30
10
4135
98
Member
#31
11
4107
20
Co-leader
#32
10
4100
0
Member
#33
11
4092
194
Co-leader
#34
10
4043
80
Elder
#35
10
4032
156
Member
#36
10
4008
544
Elder
#37
10
4004
32
Member
#38
10
3926
10
Member
#39
10
3921
24
Member
#40
11
3919
88
Member
#41
9
3843
254
Co-leader
#42
11
3820
18
Member
#43
10
3804
0
Member
#44
11
3745
0
Member
#45
10
3647
218
Member
#46
9
3402
46
Member
Clan War Trophies