ایران 021
به نام اوکه زیباست و زیبایی را دوست دارد مادر اینجا چند تا قانون داریم1ادب رعایت شود2وارزن باشید3رک پرکن باشید4در خواست مقام نکن
Last updated 4 months ago
37495
Trophies
2600
Required Trophies
3250
Donations/week
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
#1
12
4395
56
Leader
#2
11
4370
137
Co-leader
#3
rad
11
4242
133
Elder
#4
12
4140
0
Elder
#5
11
4135
110
Co-leader
#6
11
4086
67
Elder
#7
11
4077
76
Co-leader
#8
11
3957
218
Elder
#9
11
3889
0
Member
#10
10
3886
117
Elder
#11
10
3876
0
Co-leader
#12
11
3783
0
Co-leader
#13
10
3768
0
Elder
#14
11
3764
45
Co-leader
#15
10
3718
58
Member
#16
10
3661
0
Member
#17
10
3640
114
Elder
#18
10
3635
0
Elder
#19
9
3609
0
Member
#20
10
3463
373
Elder
#21
10
3453
0
Co-leader
#22
10
3412
73
Elder
#23
10
3392
0
Member
#24
11
3370
146
Elder
#25
10
3354
0
Member
#26
9
3352
0
Member
#27
Off
9
3345
36
Member
#28
10
3302
192
Co-leader
#29
Ail
9
3245
0
Member
#30
10
3217
0
Elder
#31
10
3212
0
Co-leader
#32
10
3176
286
Elder
#33
10
3155
71
Elder
#34
9
3142
0
Member
#35
10
3097
213
Member
#36
10
3072
140
Member
#37
10
3023
0
Elder
#38
9
3020
0
Member
#39
10
3012
0
Member
#40
10
2993
134
Member
#41
10
2964
96
Elder
#42
10
2631
0
Member
#43
9
2625
126
Member
#44
8
2459
0
Co-leader
#45
9
2342
0
Member
#46
8
2326
0
Elder
#47
8
2209
0
Member
#48
5
1540
0
Co-leader
#49
4
623
0
Co-leader
Clan War Trophies