شوالیه
میگن درد رو از هر طرف بخونی میشه درد!!😨 ولی اکه درمان رو بر عکس کنی میشع نامرد!!😥پس یادت باشه برای درد به هر درمانی تن ندی!!😘
Last updated 11 months ago
36145
Trophies
2000
Required Trophies
4471
Donations/week
161
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
10
4539
302
Co-leader
11mos
Last Seen
#2
8
4535
141
Co-leader
11mos
Last Seen
#3
10
4529
233
Elder
11mos
Last Seen
#4
9
4481
424
Elder
11mos
Last Seen
#5
10
4478
611
Leader
11mos
Last Seen
#6
11
4268
0
Co-leader
11mos
Last Seen
#7
13
9
4262
170
Elder
11mos
Last Seen
#8
11
4255
0
Elder
1yr
Last Seen
#9
8
3949
232
Elder
11mos
Last Seen
#10
9
3851
0
Elder
11mos
Last Seen
#11
9
3851
0
Member
11mos
Last Seen
#12
9
3824
354
Elder
11mos
Last Seen
#13
9
3743
251
Elder
11mos
Last Seen
#14
8
3732
0
Elder
11mos
Last Seen
#15
8
3708
0
Elder
1yr
Last Seen
#16
8
3600
0
Elder
1yr
Last Seen
#17
7
3600
0
Elder
11mos
Last Seen
#18
8
3525
0
Co-leader
1yr
Last Seen
#19
9
3385
341
Co-leader
11mos
Last Seen
#20
8
3382
142
Elder
11mos
Last Seen
#21
8
3375
47
Elder
11mos
Last Seen
#22
9
3283
0
Elder
1yr
Last Seen
#23
7
3140
0
Elder
1yr
Last Seen
#24
8
3068
0
Elder
1yr
Last Seen
#25
7
2841
0
Elder
1yr
Last Seen
#26
8
2835
0
Elder
1yr
Last Seen
#27
8
2737
0
Elder
11mos
Last Seen
#28
7
2473
100
Elder
11mos
Last Seen
#29
7
2413
0
Elder
1yr
Last Seen
#30
8
2319
0
Elder
1yr
Last Seen
#31
6
2179
72
Elder
11mos
Last Seen
#32
8
2080
19
Elder
11mos
Last Seen
#33
8
2075
0
Co-leader
1yr
Last Seen
#34
8
2053
0
Elder
11mos
Last Seen
#35
8
1832
120
Co-leader
11mos
Last Seen
#36
6
1692
0
Elder
1yr
Last Seen
#37
7
1662
182
Elder
11mos
Last Seen
#38
7
1650
0
Elder
11mos
Last Seen
#39
7
1631
0
Elder
1yr
Last Seen
#40
7
1408
0
Elder
11mos
Last Seen
#41
5
1406
0
Elder
1yr
Last Seen
#42
6
1179
0
Elder
1yr
Last Seen
#43
6
1123
0
Elder
1yr
Last Seen
#44
5
939
0
Elder
1yr
Last Seen
#45
5
869
0
Elder
1yr
Last Seen
#46
5
807
0
Elder
11mos
Last Seen
#47
5
802
0
Elder
1yr
Last Seen
#48
5
767
0
Elder
1yr
Last Seen
#49
5
654
0
Elder
1yr
Last Seen