خدا
💝﷽💝سلام خوش آمدید🤗قضاوت نکنید اینجایه مکان واسه پیشرفت شماست💪موفقیت برای شماآرزوی ماست😍🤑شرکت دروارشرط اول ماست تاسیس98/4/6
Last updated 6 months ago
35607
Trophies
3300
Required Trophies
1812
Donations/week
1219
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
12
4720
46
Elder
6mos
Last Seen
#2
11
4536
192
Leader
6mos
Last Seen
#3
11
4496
12
Elder
6mos
Last Seen
#4
10
4493
10
Elder
6mos
Last Seen
#5
11
4440
28
Elder
6mos
Last Seen
#6
10
4289
26
Co-leader
6mos
Last Seen
#7
10
4130
0
Elder
6mos
Last Seen
#8
10
4061
0
Member
6mos
Last Seen
#9
use
9
3813
34
Elder
6mos
Last Seen
#10
10
3803
0
Elder
6mos
Last Seen
#11
10
3787
0
Elder
6mos
Last Seen
#12
8
3751
0
Elder
6mos
Last Seen
#13
9
3637
44
Elder
6mos
Last Seen
#14
9
3612
82
Elder
6mos
Last Seen
#15
9
3529
0
Elder
6mos
Last Seen
#16
9
3440
20
Elder
6mos
Last Seen
#17
9
3429
0
Elder
6mos
Last Seen
#18
9
3401
0
Elder
6mos
Last Seen
#19
8
3400
0
Elder
6mos
Last Seen
#20
10
3300
0
Elder
7mos
Last Seen
#21
10
3260
0
Elder
6mos
Last Seen
#22
8
3083
20
Elder
6mos
Last Seen
#23
9
2883
0
Elder
6mos
Last Seen
#24
7
2879
0
Elder
6mos
Last Seen
#25
9
2850
10
Elder
6mos
Last Seen
#26
8
2667
48
Elder
6mos
Last Seen
#27
8
2461
0
Elder
6mos
Last Seen
#28
8
2446
0
Elder
6mos
Last Seen
#29
M.E
10
2354
0
Member
6mos
Last Seen
#30
9
2353
0
Elder
6mos
Last Seen
#31
6
2345
0
Elder
6mos
Last Seen
#32
7
2340
0
Co-leader
6mos
Last Seen
#33
9
2200
0
Elder
6mos
Last Seen
#34
7
1988
201
Elder
6mos
Last Seen
#35
8
1951
0
Member
6mos
Last Seen
#36
6
1896
0
Elder
6mos
Last Seen
#37
6
1894
0
Member
6mos
Last Seen
#38
7
1879
0
Member
6mos
Last Seen
#39
7
1824
0
Elder
6mos
Last Seen
#40
6
1734
0
Member
6mos
Last Seen
#41
8
1730
0
Elder
6mos
Last Seen
#42
8
1466
8
Member
6mos
Last Seen
#43
7
1383
94
Elder
6mos
Last Seen
Clan War Trophies