سکس تایم
1.اینجاخوابگاه نیست پس فعال باش2.اتوبان نیست پس رفت و آمدنکن3.مهدکودک نیست پس جنبه داشته باش.👈گفتارنیک.پندارنیک.وگرنه کیک👉
Last updated 2 days ago
38836
Trophies
3600
Required Trophies
5330
Donations/week
1600
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
#1
m.k
13
4473
397
Co-leader
#2
12
4448
151
Co-leader
#3
13
4379
497
Leader
#4
12
4370
36
Elder
#5
12
4333
0
Elder
#6
10
4312
8
Elder
#7
12
4218
30
Elder
#8
11
4158
348
Co-leader
#9
11
4086
0
Co-leader
#10
11
4081
86
Co-leader
#11
12
4077
144
Elder
#12
11
4058
22
Co-leader
#13
9
4016
36
Elder
#14
11
4013
62
Co-leader
#15
12
4012
164
Co-leader
#16
10
4004
0
Member
#17
10
4001
0
Member
#18
12
3909
227
Elder
#19
10
3870
84
Co-leader
#20
11
3814
89
Member
#21
10
3766
0
Member
#22
10
3751
98
Co-leader
#23
10
3655
56
Co-leader
#24
10
3604
67
Co-leader
#25
10
3583
270
Co-leader
#26
10
3531
0
Elder
#27
10
3495
0
Member
#28
9
3471
30
Member
#29
10
3469
85
Co-leader
#30
10
3462
72
Elder
#31
10
3459
122
Elder
#32
10
3430
40
Co-leader
#33
11
3363
106
Elder
#34
8
3116
40
Member
#35
10
3108
30
Elder
#36
10
3030
56
Member
#37
9
3004
279
Elder
#38
9
2928
186
Elder
#39
9
2603
0
Member
#40
9
2524
466
Co-leader
#41
7
2404
152
Elder
#42
8
1845
116
Co-leader
Clan War Trophies