VietNamNo1
VietNamNo1 — Xóm Nhà Lá Champions League 2024 🏆🏆🏆 🇻🇳🇻🇳🇻🇳. Đoàn kết.Tinh thần.Trách nhiệm.Tôn trọng lẫn nhau. ⏳
May only be updated in 14 minutes
Last updated 1 second ago
88629
Trophies
9000
Required Trophies
1312
Donations/week
4785
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
57
9000
20
Member
47m
Last Seen
#2
61
9000
16
Member
2h
Last Seen
#3
61
9000
70
Member
36m
Last Seen
#4
55
9000
56
Member
21m
Last Seen
#5
58
9000
10
Member
3h
Last Seen
#6
66
9000
16
Member
3h
Last Seen
#7
63
9000
24
Member
1h
Last Seen
#8
61
9000
20
Member
10h
Last Seen
#9
57
7768
54
Member
1h
Last Seen
#10
58
9000
0
Member
3h
Last Seen
#11
59
9000
36
Member
2h
Last Seen
#12
61
9000
8
Member
3h
Last Seen
#13
58
9000
10
Member
39m
Last Seen
#14
60
9000
76
Member
2m
Last Seen
#15
54
9000
10
Member
3h
Last Seen
#16
61
9000
8
Member
55m
Last Seen
#17
63
9000
28
Member
2m
Last Seen
#18
61
9000
146
Member
58m
Last Seen
#19
58
9000
18
Member
2h
Last Seen
#20
67
9000
26
Member
3h
Last Seen
#21
59
9000
20
Member
2m
Last Seen
#22
62
9000
90
Member
4m
Last Seen
#23
63
9000
48
Member
15m
Last Seen
#24
59
9000
0
Member
18m
Last Seen
#25
60
9000
112
Member
21m
Last Seen
#26
56
9000
8
Member
42m
Last Seen
#27
58
9000
26
Member
1h
Last Seen
#28
62
9000
8
Member
1h
Last Seen
#29
61
9000
56
Member
1h
Last Seen
#30
55
9000
24
Member
1h
Last Seen
#31
55
9000
20
Member
2h
Last Seen
#32
61
9000
0
Member
2h
Last Seen
#33
58
9000
20
Member
5h
Last Seen
#34
57
8859
0
Member
3h
Last Seen
#35
58
8795
8
Member
1h
Last Seen
#36
56
8530
28
Member
29m
Last Seen
#37
53
8500
26
Member
6m
Last Seen
#38
54
8359
20
Member
12m
Last Seen
#39
57
8354
10
Member
58m
Last Seen
#40
58
8350
40
Member
1h
Last Seen
#41
57
8058
0
Member
2h
Last Seen
#42
58
8030
10
Member
1h
Last Seen
#43
52
8026
0
Member
5h
Last Seen
#44
57
7901
10
Member
1h
Last Seen
#45
51
7826
0
Member
2h
Last Seen
#46
52
7760
20
Member
2h
Last Seen
#47
55
7530
18
Member
36m
Last Seen
#48
50
7181
38
Member
18m
Last Seen
#49
49
7000
0
Member
1h
Last Seen
#50
57
6660
0
Member
22h
Last Seen
Clan War Trophies