کلنه سالارها
دوستان به کلن خودتون خوش امدین اول و اخر این کلن احترام احترام احترام هر کس فوش بده اینقدر اکانت داریم که کلن به کلن دنبالش بریم
Last updated 4 months ago
33142
Trophies
2600
Required Trophies
3498
Donations/week
1346
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
12
5017
298
Co-leader
4mos
Last Seen
#2
12
4862
314
Co-leader
4mos
Last Seen
#3
11
4843
76
Member
4mos
Last Seen
#4
13
4818
116
Leader
4mos
Last Seen
#5
10
4680
240
Co-leader
4mos
Last Seen
#6
10
4669
60
Member
4mos
Last Seen
#7
12
4654
394
Co-leader
4mos
Last Seen
#8
11
4635
231
Elder
4mos
Last Seen
#9
11
4515
70
Elder
4mos
Last Seen
#10
11
4504
40
Elder
4mos
Last Seen
#11
10
4460
60
Elder
4mos
Last Seen
#12
9
4402
42
Member
4mos
Last Seen
#13
8
4000
44
Member
4mos
Last Seen
#14
9
3952
170
Elder
4mos
Last Seen
#15
10
3888
76
Member
4mos
Last Seen
#16
7
3445
28
Member
4mos
Last Seen
#17
8
3366
374
Elder
4mos
Last Seen
#18
8
3148
151
Member
4mos
Last Seen
#19
8
3006
6
Member
4mos
Last Seen
#20
8
2415
116
Member
4mos
Last Seen
#21
7
2100
20
Member
4mos
Last Seen
#22
6
1254
0
Member
4mos
Last Seen
#23
6
1056
3
Member
4mos
Last Seen
Clan War Trophies