بچه های ایران
سلام ب کلن خودتون خوش امدید .🌸رگ هاتون روپرکنید .🌸وارجنگ تون روبزنید.🌸سعی کنید بهتون خوش بگذره وب هم دیگه احترام بگذارید❤❤❤❤
Last updated 1 week ago
47973
Trophies
4000
Required Trophies
2448
Donations/week
1510
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
12
5658
260
Co-leader
1w
Last Seen
#2
11
5536
228
Co-leader
1w
Last Seen
#3
11
5391
84
Elder
1w
Last Seen
#4
12
5324
142
Co-leader
1w
Last Seen
#5
12
5194
142
Leader
1w
Last Seen
#6
12
5074
270
Elder
1w
Last Seen
#7
12
5066
38
Elder
1w
Last Seen
#8
10
5065
134
Elder
1w
Last Seen
#9
12
5043
44
Co-leader
2w
Last Seen
#10
10
5014
46
Elder
2w
Last Seen
#11
11
4982
38
Elder
1w
Last Seen
#12
10
4968
38
Elder
1w
Last Seen
#13
10
4913
30
Elder
1w
Last Seen
#14
12
4903
0
Co-leader
3w
Last Seen
#15
10
4882
0
Co-leader
3w
Last Seen
#16
10
4832
20
Co-leader
1w
Last Seen
#17
10
4826
0
Elder
1w
Last Seen
#18
11
4783
26
Elder
2w
Last Seen
#19
10
4767
68
Co-leader
2w
Last Seen
#20
12
4744
0
Elder
3w
Last Seen
#21
12
4691
0
Member
3w
Last Seen
#22
11
4610
0
Elder
3w
Last Seen
#23
11
4578
0
Elder
3w
Last Seen
#24
10
4578
0
Member
1mo
Last Seen
#25
11
4563
0
Co-leader
3w
Last Seen
#26
9
4551
0
Co-leader
3w
Last Seen
#27
9
4544
8
Member
1w
Last Seen
#28
k2
9
4525
0
Elder
3w
Last Seen
#29
11
4515
0
Elder
3w
Last Seen
#30
11
4474
0
Member
3w
Last Seen
#31
11
4436
0
Elder
3w
Last Seen
#32
10
4375
0
Elder
3w
Last Seen
#33
9
4275
38
Elder
2w
Last Seen
#34
12
4209
0
Elder
3w
Last Seen
#35
9
4152
50
Elder
1w
Last Seen
#36
10
4127
0
Elder
4w
Last Seen
#37
11
4104
284
Member
1w
Last Seen
#38
10
3773
0
Elder
2w
Last Seen
#39
9
3751
0
Elder
1w
Last Seen
#40
8
3639
0
Member
3w
Last Seen
#41
12
3216
362
Elder
1w
Last Seen
Clan War Trophies