IRAN
احــتــرام ، مـسـئـولـیـت پـذیـری ، مـهـارت در وار💎ᴀʟʟ ғᴏʀ ᴏɴᴇ💚ᴏɴᴇ ғᴏʀ ᴀʟʟ💎 آیدی تلگرام : ᴀᴍɪʀꜱᴄᴏᴏᴛᴇʀ
Last updated 1 month ago
57615
Trophies
5600
Required Trophies
2448
Donations/week
4600
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
14
6237
160
Elder
1mo
Last Seen
#2
14
6059
156
Elder
1mo
Last Seen
#3
14
6029
0
Elder
1mo
Last Seen
#4
14
5968
18
Elder
1mo
Last Seen
#5
13
5966
58
Elder
1mo
Last Seen
#6
14
5963
30
Co-leader
1mo
Last Seen
#7
14
5962
28
Elder
1mo
Last Seen
#8
14
5911
72
Member
1mo
Last Seen
#9
14
5853
74
Elder
1mo
Last Seen
#10
14
5821
28
Member
1mo
Last Seen
#11
14
5821
92
Elder
1mo
Last Seen
#12
14
5813
38
Elder
1mo
Last Seen
#13
14
5811
58
Co-leader
1mo
Last Seen
#14
14
5773
104
Elder
1mo
Last Seen
#15
14
5760
56
Elder
1mo
Last Seen
#16
14
5753
58
Elder
1mo
Last Seen
#17
14
5734
102
Co-leader
1mo
Last Seen
#18
14
5730
0
Member
1mo
Last Seen
#19
14
5711
88
Elder
1mo
Last Seen
#20
14
5682
20
Co-leader
1mo
Last Seen
#21
14
5682
0
Elder
1mo
Last Seen
#22
14
5664
10
Member
1mo
Last Seen
#23
14
5638
46
Elder
1mo
Last Seen
#24
14
5632
120
Elder
1mo
Last Seen
#25
14
5629
80
Elder
1mo
Last Seen
#26
13
5627
44
Elder
1mo
Last Seen
#27
14
5619
104
Elder
1mo
Last Seen
#28
14
5614
0
Member
1mo
Last Seen
#29
14
5614
46
Elder
1mo
Last Seen
#30
13
5611
102
Elder
1mo
Last Seen
#31
14
5509
122
Elder
1mo
Last Seen
#32
14
5479
38
Elder
1mo
Last Seen
#33
14
5478
30
Elder
1mo
Last Seen
#34
14
5434
8
Member
1mo
Last Seen
#35
14
5425
20
Elder
1mo
Last Seen
#36
13
5423
86
Elder
1mo
Last Seen
#37
13
5347
50
Member
1mo
Last Seen
#38
14
5344
20
Elder
1mo
Last Seen
#39
14
5334
30
Elder
1mo
Last Seen
#40
14
5159
26
Elder
1mo
Last Seen
#41
14
5001
18
Elder
1mo
Last Seen
#42
14
5001
0
Elder
1mo
Last Seen
#43
14
5001
0
Leader
2mos
Last Seen
#44
14
5001
0
Elder
1mo
Last Seen
#45
14
5001
0
Elder
1mo
Last Seen
#46
14
5001
10
Elder
1mo
Last Seen
#47
14
5001
0
Co-leader
1mo
Last Seen
#48
14
5001
0
Elder
1mo
Last Seen
Clan War Trophies