ایران فعال
مهربونیم این طبیعت ماست،❤️⁩ادب قانون نیست فرهنگ ماست،❤️⁩دونات وظیفه نیست معرفت ماست،❤️⁩وار مشتی میزنیم این هنر ماست،❤️⁩خوش باشید
Last updated 6 months ago
46145
Trophies
3000
Required Trophies
5453
Donations/week
415
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
12
6013
40
Leader
6mos
Last Seen
#2
12
5603
0
Member
6mos
Last Seen
#3
11
5465
40
Member
6mos
Last Seen
#4
11
5137
222
Member
6mos
Last Seen
#5
11
5062
0
Member
7mos
Last Seen
#6
10
5028
0
Member
6mos
Last Seen
#7
11
5028
0
Member
7mos
Last Seen
#8
10
5007
0
Member
7mos
Last Seen
#9
10
5005
10
Member
6mos
Last Seen
#10
11
4858
0
Member
7mos
Last Seen
#11
10
4846
0
Member
6mos
Last Seen
#12
12
4820
0
Member
6mos
Last Seen
#13
9
4794
0
Member
6mos
Last Seen
#14
11
4772
50
Member
6mos
Last Seen
#15
10
4763
0
Member
6mos
Last Seen
#16
11
4761
0
Member
6mos
Last Seen
#17
10
4708
0
Member
6mos
Last Seen
#18
11
4698
0
Member
7mos
Last Seen
#19
9
4676
0
Member
6mos
Last Seen
#20
10
4663
444
Member
6mos
Last Seen
#21
10
4627
70
Member
6mos
Last Seen
#22
10
4595
0
Member
7mos
Last Seen
#23
10
4586
0
Member
6mos
Last Seen
#24
11
4571
0
Member
7mos
Last Seen
#25
10
4553
0
Member
7mos
Last Seen
#26
9
4550
0
Member
6mos
Last Seen
#27
8
4399
0
Member
6mos
Last Seen
#28
9
4329
0
Member
7mos
Last Seen
#29
10
4261
0
Member
7mos
Last Seen
#30
8
4243
20
Member
6mos
Last Seen
#31
9
4219
0
Member
7mos
Last Seen
#32
9
4164
79
Member
6mos
Last Seen
#33
11
4119
60
Member
6mos
Last Seen
#34
10
4054
0
Member
7mos
Last Seen
#35
8
4020
77
Member
6mos
Last Seen
#36
10
4000
0
Member
6mos
Last Seen
#37
7
3564
38
Member
6mos
Last Seen
Clan War Trophies