Alianza Royal
Oʙʟɪɢᴀᴛᴏʀɪᴏ Jᴜɢᴀʀ Gᴜᴇʀʀᴀ.Pʀᴏʜɪʙɪᴅᴏ Dᴇᴊᴀʀ Mᴀᴢᴏs Sᴜᴇʟᴛᴏs(ᴇxᴘᴜʟsɪᴏɴ)ʜᴀʏ ǫᴜᴇ Rᴇᴍᴀʀ ʏ Rᴇᴍᴀʀ ᴘᴀʀᴀ VOLVER ᴀ Nᴜᴇsᴛʀᴏ Lᴜɢᴀʀ!📌
Last updated 7 months ago
56851
Trophies
5600
Required Trophies
5070
Donations/week
3640
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
49
6788
208
Co-leader
7mos
Last Seen
#2
48
6190
370
Member
7mos
Last Seen
#3
48
6104
95
Elder
7mos
Last Seen
#4
40
6005
10
Member
7mos
Last Seen
#5
49
6000
78
Member
7mos
Last Seen
#6
50
5950
238
Co-leader
7mos
Last Seen
#7
50
5949
92
Elder
7mos
Last Seen
#8
50
5908
0
Co-leader
7mos
Last Seen
#9
46
5807
50
Member
7mos
Last Seen
#10
45
5782
0
Elder
7mos
Last Seen
#11
50
5766
312
Co-leader
7mos
Last Seen
#12
49
5757
86
Co-leader
7mos
Last Seen
#13
39
5718
0
Member
7mos
Last Seen
#14
36
5717
15
Member
7mos
Last Seen
#15
44
5714
30
Member
7mos
Last Seen
#16
50
5711
158
Leader
7mos
Last Seen
#17
45
5710
40
Member
7mos
Last Seen
#18
43
5686
98
Elder
7mos
Last Seen
#19
41
5614
10
Elder
7mos
Last Seen
#20
50
5594
94
Elder
7mos
Last Seen
#21
46
5507
118
Member
7mos
Last Seen
#22
44
5506
56
Member
7mos
Last Seen
#23
40
5500
20
Member
7mos
Last Seen
#24
39
5500
290
Elder
7mos
Last Seen
#25
37
5500
10
Member
7mos
Last Seen
#26
43
5500
406
Elder
7mos
Last Seen
#27
43
5480
30
Elder
7mos
Last Seen
#28
jd
34
5400
144
Member
7mos
Last Seen
#29
42
5385
142
Elder
7mos
Last Seen
#30
34
5371
28
Member
7mos
Last Seen
#31
44
5356
10
Co-leader
7mos
Last Seen
#32
40
5355
8
Member
7mos
Last Seen
#33
40
5351
54
Member
7mos
Last Seen
#34
41
5345
142
Member
7mos
Last Seen
#35
41
5286
10
Elder
7mos
Last Seen
#36
N16
38
5283
21
Member
7mos
Last Seen
#37
40
5235
100
Elder
7mos
Last Seen
#38
30
5228
20
Member
7mos
Last Seen
#39
36
5180
0
Member
7mos
Last Seen
#40
39
5138
20
Member
7mos
Last Seen
#41
34
5133
113
Member
7mos
Last Seen
#42
35
5075
0
Elder
7mos
Last Seen
#43
38
4392
68
Elder
7mos
Last Seen
#44
27
3593
0
Elder
7mos
Last Seen
Clan War Trophies