رفیق های بامرام
به کلن ماخوش امدید اینجاهمه بامرامند فوش ممنوع پندارنیک گفتار نیک وگرنه کیک اینجا اتوبان نیست بری بیای ارزوی موفقیت برای همه🔥🔥
Last updated 1 year ago
25048
Trophies
1400
Required Trophies
1836
Donations/week
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
10
3713
200
Leader
#2
10
3405
61
Co-leader
#3
10
3066
0
Member
#4
8
2890
0
Elder
#5
9
2830
305
Co-leader
#6
8
2779
108
Elder
#7
9
2733
97
Co-leader
#8
9
2693
56
Elder
#9
7
2668
48
Elder
#10
9
2483
364
Elder
#11
8
2475
0
Member
#12
8
2460
44
Member
#13
6
2441
0
Member
#14
9
2320
72
Elder
#15
8
2318
34
Member
#16
9
2242
16
Elder
#17
8
2232
0
Member
#18
7
2159
0
Elder
#19
8
2158
0
Member
#20
9
2150
80
Member
#21
7
2141
0
Member
#22
8
2125
22
Co-leader
#23
k14
9
2059
44
Member
#24
8
2025
0
Member
#25
8
2017
64
Member
#26
7
2012
0
Member
#27
9
2010
0
Member
#28
8
2003
62
Elder
#29
8
2003
0
Member
#30
8
1982
0
Elder
#31
9
1931
0
Member
#32
7
1924
27
Elder
#33
7
1910
0
Elder
#34
7
1883
0
Member
#35
7
1838
0
Member
#36
7
1793
0
Member
#37
7
1712
0
Member
#38
7
1710
44
Member
#39
6
1684
0
Elder
#41
6
1621
14
Elder
#42
8
1617
0
Elder
#43
7
1585
16
Member
#44
7
1568
0
Member
#45
7
1546
34
Member
#46
6
1531
0
Member
#47
8
1509
0
Elder
#48
7
1499
0
Member
#49
8
1479
0
Elder
#50
6
919
0
Elder